ข่าวชพค./ชพส. Archive

 • ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เข้ามาติดต่อสำนักงาน สกสค.จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มิฉะนั้นถือว่าท่านได้สละสิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้รับในอนาคตต่อไป ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. (คลิกที่นี่)  

  ประกาศรายชื่อ ช.พ.ส.ค้างชำระเงิน

  ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เข้ามาติดต่อสำนักงาน สกสค.จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มิฉะนั้นถือว่าท่านได้สละสิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้รับในอนาคตต่อไป ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥   รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. (คลิกที่นี่)  

  Continue Reading...

 • ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เข้ามาติดต่อสำนักงาน สกสค.จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มิฉะนั้นถือว่าท่านได้สละสิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้รับในอนาคตต่อไป ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงิน  

  ประกาศถอนชื่อ ชพค.

  ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เข้ามาติดต่อสำนักงาน สกสค.จ.ขอนแก่น ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มิฉะนั้นถือว่าท่านได้สละสิทธิประโยชน์ อันพึงจะได้รับในอนาคตต่อไป ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงิน  

  Continue Reading...

 • สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ เพิ่มช่องทางเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook/สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  ช่องทางใหม่ในการติดต่อ

  สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ เพิ่มช่องทางเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook/สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  Continue Reading...

 • สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป กรุณาติดต่อชำระเงินก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หากสมาชิกดังรายชื่อนี้มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์ 043-255294 **รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระ**   **รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระ**

  ประกาศถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป(ประจำเดือน มกราคม 2557)

  สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป กรุณาติดต่อชำระเงินก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หากสมาชิกดังรายชื่อนี้มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์ 043-255294 **รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระ**   **รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระ**

  Continue Reading...

 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ในการกู้สวัสดิการ ช.พ.ค.

  Continue Reading...

 •                รายชื่อที่ประกาศนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกภาพ ช.พ.ค.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อแล้วไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ แต่สามารถขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.หมายเลขเดิมได้ ซึ่งจะมีค่าขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 1,050 บาทและจะต้องชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระด้วย ณ วันที่ยื่นเอกสารขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อ 19 เมษายน 2556   **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-255294**

  ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกภาพ ช.พ.ค.

                 รายชื่อที่ประกาศนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกภาพ ช.พ.ค.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อแล้วไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ แต่สามารถขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.หมายเลขเดิมได้ ซึ่งจะมีค่าขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 1,050 บาทและจะต้องชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระด้วย ณ วันที่ยื่นเอกสารขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อ 19 เมษายน 2556   **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-255294**

  Continue Reading...

 • ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับผู้ขอผลประโยชน์ควรทราบกรณีเมื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม 1. ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  2  ฉบับ 2. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด  (ชพค.5)  หรือ ตามแบบของวัดที่ออกให้ โดยมีข้อความลักษณะเดียวกันกับแบบ ชพค.5 ที่กำหนด 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ช.พ.ค.งวดปัจจุบัน หรือสำเนาหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก ทดรองจ่าย จำนวน 2 ฉบับ...

  ขั้นตอนการขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

  ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับผู้ขอผลประโยชน์ควรทราบกรณีเมื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม 1. ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  2  ฉบับ 2. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด  (ชพค.5)  หรือ ตามแบบของวัดที่ออกให้ โดยมีข้อความลักษณะเดียวกันกับแบบ ชพค.5 ที่กำหนด 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ช.พ.ค.งวดปัจจุบัน หรือสำเนาหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก ทดรองจ่าย จำนวน 2 ฉบับ...

  Continue Reading...