วิสัยทัศน์

     สำนักงาน สกสค.ขอนแก่น  เป็นองค์กรหลักในการให้บริการด้วยจิตอาสา ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สุขภาพ และคุ้มครองสิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น   ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหมาะสมกับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เพื่อความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ตลาดเจริญทาวน์เวอร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.(043) 247544,(043) 237001