พันธกิจ  สกสค.

           1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
           2. พัฒนาระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการ
           3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย ICT (Information Communication Technology)
           4. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
           5. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สุขภาพและคุ้มครองสิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษา
           6. จัดสวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิภาพ สุขภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
           7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
           8. บริการที่พัก
           9. สงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค. / ช.พ.ส.)
         10. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาการศึกษา


 

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ตลาดเจริญทาวน์เวอร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.(043) 247544,(043) 237001